Bouwstofadvies Bergen

Advies op het grensvlak van wegenbouw en chemie

Privacyverklaring Bouwstofadvies Bergen (versie mei 2018)

Identiteit en contactgegevens

Bouwstofadvies Bergen
Nico van den Berg
Bergse Heide 4
5854 PW Bergen (L)
Nederland
E: nico@bouwstofadvies-bergen.nl
M: +31(0)6 5702 1349

Bouwstofadvies Bergen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Roermond onder nummer: 72257253

Wijze van gegevens verzamelen

Bouwstofadvies Bergen verzamelt uw gegevens door uitwisseling van e-mails, visitekaartjes en via telefoongesprekken en LinkedIn. Ook kunnen uw gegevens verzameld worden uit uw foldermateriaal of website.

Doel waarvoor uw gegevens worden verzameld

Bouwstofadvies Bergen verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor:

  • het aangaan van contracten;
  • het verstrekken van door u gevraagde informatie, bijvoorbeeld wanneer u het contactformulier op de website www.bouwstofadvies-bergen.nl hebt ingevuld of telefonisch of per e-mail om informatie hebt gevraagd;
  • het onderhouden van zakelijke contacten met (mogelijke) opdrachtgevers en leveranciers van Bouwstofadvies Bergen of haar klanten;

Bouwstofadvies Bergen verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bouwstofadvies Bergen verstrekt uw gegevens alleen aan zakelijke contacten als informatie over (één van) uw product(en) wordt gevraagd, met als doel dit product aan te schaffen of te laten aanschaffen.

Bouwstofadvies Bergen verstrekt uw gegevens niet zonder uw toestemming voor marketingdoeleinden van derden.

Duur van de opslag

Behoudens de wettelijke bewaartermijnen bewaart Bouwstofadvies Bergen uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren, waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld.

Inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens

Indien u dat wenst kunt u inzage krijgen in de gegevens die Bouwstofadvies Bergen over u heeft opgeslagen. U hebt het recht deze gegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen. Alleen gegevens welke onder wettelijke bewaartermijnen vallen kunnen niet worden verwijderd. Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering kunt u richten aan nico@bouwstofadvies-bergen.nl.

Beveiliging

Bouwstofadvies Bergen zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen. over u heeft opgeslagen.

Klachten

Als u van mening bent, dat Bouwstofadvies Bergen onrechtmatig met uw gegevens is omgesprongen kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bouwstofadvies Bergen

Bergse Heide 4
5854PW Nieuw Bergen (Lb)

+31(0)6 5702 1349

Nico van den Berg